يا اهل القوافي

كـمـا يـتــوق أهـل الـشـعـر لـلـفـرايــد
‎يــتــوق قــافــي لـلجـديــد ويـجــيــده
يأهـل الـقـوافي ويـن حـلـو الـقـصايـد
‎هـاتــوا جـزيـلــه بـالـعـلـوم الـمفـيــده
مـن واقــع الــدنــيــا دروس وفــوايـــد
‎ورسـايــلٍ لاهــل الـعـقــول السـديــده
بـنــات فـكـري عـقـب مـاهـي شـرايــد
‎تـداحمـت وســط الـبـيــوت الـفــريــده  
مـن تجـربــة دنـيــاي نـلــت الـشهـايـد
‎شـهــايــدٍ لاقـفـيــت تـبـقـى شهــيــده
شـاعـــر وشفّي يـوم أجيـب الجـدايــد
‎مـثــايــلٍ كــل الــطــرب في نـشــيــده
لـلـي لـهــم بـالـطـيــب سلــم وعــوايــد
‎أهــل الـنـوايــا الـصافـيـه والـرشـيـده
ما كــل مـن عـاداك يـخـفـي حـقــايــد 
‎ولا كـل مـن يضحـك حـيـاتـه سعـيــده
ولا كــل عـلــم تـحـصلـــه بـالـجــرايـــد
‎ولا كــل قــافٍ يـطـربـك في نـشــيــده
ولا كــل فــايـــت لاتـمـنــيـــت عــايــــد
‎ولا كــل عايــد قـلـت يـالــلــه تـعــيــده
رجـــلٍ يـبـيّــن مـعــدنــه بـالــشــدايــد
‎ورجــلٍ بخـيــل وكــل هــمّــه رصـيــده
ورجــلٍ بـطـيـبــه تـفـتـخــر بــه بـدايــد
‎ورجــلٍ يــمــوت ولا نـعـــده فــقـــيـــده
ورجــلٍ نـشـوفـه بالـمـواقــف مـحـايــد
‎ورجــلٍ لـيــا وقّــف يــســاوي بــديــده 
ورجــلٍ قـريـب ويحـسـب أنّـا ضدايــد
‎ورجــلٍ عــزيــزٍ لـــو ديـــاره بــعــيــده
الـصـدر يشـكـي فـي كـنـيـنـه وقـايــد
‎وبعض الخلايـق فـي زمــنّـــا بـلــيــده
شـفـي نـعـيـش الـيـوم دون الـمـكـايـد
‎وكـلٍ يـعـرف صْويـحـبـه مـن عـضيــده
ولابـــد مـانــرقــى عـلـى كـــل كـــايـــد
‎ومـن كــادنــا حـنّــا بـكـيــده نـكــيــده
بـيـــتٍ بــلا عــمــدان مـاهـو بــفــايـــد
‎والــقــلــب مـايــنــفــع بـلــيــا وريـــده
والـعــمــر مـايــنــقـص ولاهـو بـزايـــد
‎دنـيـا بـهـا نـقـضي سـنـيــنٍ عــديــده
مــقــدرٍ فــيــهـا الـهـنـــا والــنــكــايــد
‎ولأحـدٍ بـهــا عـايــش عـلـى مـايـريــده
ولو شـفـت في وقـتي كثـيــر الـنـقـايـد
‎أبـقـى أخـاف الـلـه وأخـشـى وعـيــده
 
‎خالد الماضي السرحاني

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.